Vedtægter

Strib Badminton & Gymnastik
Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er STRIB BADMINTON & GYMNASTIK.
Hjemsted er Strib, Middelfart Kommune.

§2 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben i overensstemmelse med klubbens love.

§4 Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt minimum 2 maksimum 4 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for en 2-årig periode, dog således at maksimalt halvdelen af bestyrelsen kan være på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Umiddelbart efter generalforsamlingen og senest ved første bestyrelsesmøde konstituerer den valgte bestyrelse sig.
Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer hvert år.
Valgbare til alle poster er medlemmer, som er fyldt 18 år.

§6 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Dog kan en forhøjelse på indtil 25% årligt vedtages af bestyrelsen.
Hvor flere søskende deltager aktivt i klubben, kan moderation gives efter bestyrelsens skøn.

§7 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelsen. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indvarsling sker senest 14 dage forud ved annoncering eller opslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§9 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg i henhold til §5
7. Orientering fra eventuelle udvalg
8. Eventuelt

§10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og der skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§11 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13 Vedtagelse i bestyrelsen kræver simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§14 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Godkendelse af protokollen indgår som et fast punkt på dagsordnen ved det følgende bestyrelsesmøde.

§15 Foreningens regnskabsperiode er fra 1/1 til 31/12.

§16 Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører foreningen at eksistere, tilfalder dens formue idrætsarbejdet i Strib efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

—————————-

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. januar 2012.

Preben Hejlesen
Dirigent

Nærværende vedtægter erstatter vedtægter af 25. september 2009.